Murtono, A. (2022). Keterkaitan antara nilai-nilai efektif, rata-rata, dan ripple. JURNAL ELTEK, 20(1), 53-68. doi:10.33795/eltek.v20i1.347